سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه فنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
هوشمند عطایی – دانشگاه پیام نور
سادات هاشمی نسب – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
نیلوفر باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی روند بارش و مقایسه شاخصهای مختلف خشکسالی با آن درتالاب گاوخونی صورت پذیرفته است بدین جهت از آمار بارش ایستگاه سینوپتیک ورزنه به عنوان نزدیک ترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه طی دوره آماری ۲۰۰۹-۱۹۶۱ استفاده شده است به منظور بررسی خشکسالی درمقیاس ماهانه از شاخصهای pni,di و درمقیاس سالانه از شاخصهای ZSI DI, PNI, SPI, CZI بررسی به عمل آمد از روند شاخصهای مذکور و پاارمتر بارش نیز توسط آزمون های ناپارامتری من – کندال محاسبه و تحلیل انجام گرفت نتایج بررسی روند سالانه هریک از شاخصها حاکی از آن است که تمامی شاخصها بدون روند هستند همچنین پارامتر بارش درمقیاس سالانه بدون روند و درمقیاس ماهانه درماه های ژوئن ژولای اکتبر و نوامبر دارای روند منفی و درسایر ماه ها فاقد روند می باشد