سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا صارمی – دکتری معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
فاطمه قائدرحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علوم و تحقیقات بروجرد

چکیده:

در طراحی فضاهای مسکونی، پیشبینی حریم از مهمترین ابعاد طراحی بوده و نمیتوان برای مکانیابی اتاقها وفضاهای مختلف فقط به استفاده مناسب از نور آفتاب در زمستان و مقابله با آن در روزهای گرم تابستان توجه کرد و به مسئله حریم بیتوجه بود. پژوهش حاضر پس از تبین مسئله حریم، در ۲ نمونه خانه رسولیان به عنوان خانه سنتی و خانه دکتر محمدحسین آیت الهی به عنوان خانه معاصر در شهر یزد بررسی تطبیقی میکند و میزان موفقیت هر یک را بررسی مینماید. در این تحقیق توصیفی برای جمعآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانهای و روش میدانی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مجتمع پردیس از لحاظ اقلیمی و درابودن حریم درای یک سری نکات مثبت و در جزئیات در برخی موارد منطبق بر مصادیق معماری سنتی ایرانی در قالبی جدید است که میتوان در طراحی از آن بهره گرفت. رعایت سلسله مراتبدسترسی در گذر از معبر و رسیدن به خانه و درون آن، وجود مفصلهای اتصال دهنده فضاهای بازو بسته و استفاده از هر سه فضای باز، بسته و پوشیده در کنار هم، توجه به مسئله اقلیم و استفاده از گیاهان، حوض و فواره و سایر عناصر اقلیمی در دو نمونه مورد مطالعه به چشم میخورد. در نهایت می توان پس از بررسی انجام شده نکاتی را که میتواند در طراحی به طراحان برای سازگاری بیشتر طرح با نیازها و فرهنگ مردم کمک نماید پیشنهاد داد، و برای بهینهسازی فضاهای معماری از آن بهره مند گردید.