سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد یزدانپناه – محقق مرکز تحقیقات بین المللی بیابان – دانشگاه تهران
سمیه ذهاب ناظوری – دانشجوی دکتری ژئومرفولوژی- دانشگاه تهران

چکیده:

اقلیم خشک، فقر پوشش گیاهی و همواربودن نسبی سطح زمین از مهم ترین عواملی هستند که باعث غلبه فرایندهای فرسایش بادی و تشکیل ارگ در دشت کرمان شده اند. هدف این تحقیق، بررسی نقش جهات باد در ایجاد مرفولوژی ارگ کرمان می باشد. برای دست یابی به هدف از آمار باد ایستگاه سینوپتیک کرمان و تصویر ماهواره ای لندست ۲۰۰۵ به منظور تشخیص اشکال مرفولوژی ارگ کرمان استفاده شده است. بررسی تطبیق جهات باد و مرفولوژی تپه های ماسه ای نشان می دهد که باد غالب جنوب غربی مهم ترین نقش را در جابه جایی ذرات ماسه و در نتیجه شکل دهی به تلماسه های منطقه دارد و باد شمال شرقی به عنوان باد نیمه غالب در فرم دهی به ماسه های ارگ کرمان موثرمی باشد. شناسایی باد غالب در جابه جایی ذرات به عنوان گام نخست در اقدامات مدیریت ماسه های روان در منطقه مفید می باشد.