سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن موسیوند – کارشناسی ارشد پژوهش هنر
افشین داور پناه – کارشناس ارشد انسان شناسی

چکیده:

مقاله حاضر حاصل کندوکاوی در مهمترین جنبشهای مطرح معاصر دنیا در حوزه صنایعدستی است. برای این منظور، سه جنبش اصلی غرب و نیز حرکتهای مشابهی که در دوران معاصر و از عهد اجاریه به بعد در ایران انجام شده، انتخاب و در نهایت و با تحلیل آنها، مقایسهای تطبیقی انجام میشود. آنچه حائز اهمیت است ذکر بستر و زمینههای شکلگیری هر دو بخش است؛ جنبشهای غربی بخاطر شرایط اروپای سده نوزدهم و پس از آن و درمواجهه با سیل روزافزون محصولات صنعتی و تکنولوژی به خانههای مردم، عمدتا حرکتهایی اعتراضی و اصلاحگر هستند، درحالیکه این امر در ایران معاصر، در روند حرکتهای مشابه صنایعدستی چندان موضوعیت ندارد و در اینجاآنچه اهمیت دارد حفظ و احیای هنرهای سنتی و بعضا فراموششده ملی است و آن هم در شرایطی اتفاق میافتد که مفاهیم و مولفههای غربی در فرهنگ و هنر ایرانی رخنه کرده و باعث صفکشی هنری سنتگرایان در برابر غرب- گراها (عمدتا کلاسیکگراها) میشود و نتیجه درواقع افراط در هر دو زمینه است، آنچنان که در آفرینش هنرهای صنایعدستی که پاسخگوی زمانه ما باشد توفیق چندانی حاصل نشدهاست. در پایان و مطابق با بررسیهای ذکرشده و متاثر از شرایط زمانه جامعه ما، پیشنهاداتی کاربردی در جهت شکلگیری جنبشی فراگیر و مطلوب شرایط معاصر در حوزه صنایع دستی ایران بهعنوان غنیترین و ارزشمندترین صنایع فرهنگی، ارائه میشود