سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجیر جلیلیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادشوشتر

چکیده:

امروزه بحث نمادسازی و طراحی یادمان های شهری بعنوان یکی ازمهمترین مباحث درحیطه شهرسازی مطرح است اهمیت مساله از انجا احساس می شود که چهره کنونی شهرهای معاصر بدلیل ساخت و سازهای سریع و صنعتی و عدم توجه به کیفیت ساخت دچار نوعی یکنواختی گردیده و فقدان هویت و عدم وجود یادمان های شهری بعنوان یکی از مهمترین چالشها فراروی شهرهای معاصر مطرح است دراین میان شهرتهران بخصوص ازاوایل دهه ۴۰ شاهد پیدایش تعدادی از شاخص ترین بناهایی بود که گذشته ازاهمیت معماری این آثار امروزه و با گذشته سالها از ساخته شدنشان آمیخته با حسی نوستالژیک برای اکثریت ساکنان تهران شده اند و به نوعی نقشی نمادیندرهویت بخشی و ارتباط با گذشته و تاریخ این شهر ایفا می کنند. دراین پژوهش سعی برآن است تا با بررسی تطبیقی چندبنای شاخص این دوره بناهای برج آزادی تئاتر شهر و موزه هنرهای معاصر به نقش نمادین این بناهادر ایجاد هویت شهری درحافظه جمعی مردم تهران پرداخته شود.