سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرمصطفی حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا صبور – دانشیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
الهیار امیری – دانشجوی دکتری عمران محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هرنوع ماده زائدی که بطور مستقیم و یاغیرمستقیم حاصل فعالیت های انسان بوده و ازنظر تولید کننده زائد تلقی میشود پسماندنامیده میشود عدم ماموریت صحیح پسماند ازمراحل تولید اولیه تاگامهای نهایی دفع برروی سلامت انسان و محیط زیست تاثیرگذار است ازانجا که یکی ازبزرگترین و مهمترین زیرگروه های انواع موادزائد را پسماندهای جامد شهری تشکیل میدهد دراین تحقیق مدیریت پسمانند جامد شهری دردوکشورایران و لبنان به دلیل مشابهتهای موقعیت جغرافیایی سطح توسعه یافتگی و سبک زندگی و تفاوت های جمعیتی و مدیریتی مورد بررسی قرارگرفته اند و با مقایسه تطبیقی مدیریت پسمانددوکشور میتوان پتانسیلهای موجود درهرحوزه را بررسی نمود سرانه تولید پسماند درلبنان ۱/۰۵gr/cap/day به تراتب بیشتر ازایران که حدود ۶۴۰ gr/cap/dayگزارش شده است می باشد ۷۲/۹درصد ترکیب پسماندایران به موادالی اختصاص دارددرحالیکه این مقدار درلبنان ۶۰درصد است درهردوکشور رایج ترین روش دفع دفن درزمین است هرچند درایران میزان تلنبار از۷۲درصد درسال ۱۳۸۶ به ۵۵درصد درسال ۱۳۸۸ رسیده و درلبنان بیش از۵۰درصد پسماند درلندفیل ها دفن میگردد و میزان تلنبار پسماند دراین کشور از۳۰درصد تجاوز نمی کند براساس تحقیقات انجام شده دوکشور درزمینه بازیافت و کمپوست وضعیت مشابهی دارند