سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکرم قهرمانیان – عضو هیات علمی دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و دانشجوی دکترای آموزش پر
سیدحمید رضا علوی – استاد بخش علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تابنده صادقی – دانشجوی دکترای آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، عضو گروه آموز

چکیده:

زمینه و هدف : عقاید یا مفاهیمی که فعالیت های ما را در زندگی هدایت می نمایند و زیر بنای فکری ما را تشکیل می دهند ، همان ارزش ها می باشند.یکی از اهداف والای تعلیم و تربیت در جامعه این است که از طریق تعالیم اخلاقی صحیح و مبتنی بر اصول فلسفی صحیح فراگیران را در برابر هجوم ارزش های کاذب و کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی اصیل محافظت نمایند. مواد و روش ها : در این مقاله ضمن توجه به ضرورت تربیت اخلاقی به نقد و بررسی اصول و روش های تربیت اخلاقی در مکاتب فلسفی یونان و مکتب فلسفی اسلام پرداخته شده است.به منظور تحقق این هدف ، از روش توصیفی – تحلیلی در قالب تحقیق نظری استفاده گردیده است. نتایج : نتایج تحقیق مبین آن است که برخی اصول و روش های تربیت اخلاقی در مکاتب فلسفی یونان ، با موازین و ضوابط اخلاقی مطرح شده در مکتب فلسفی اسلام سازگار و برخی ناسازگارند.