سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکرم قهرمانیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب و دانشجوی دکترای آموزش پرس
سیدحمیدرضا علوی – استاد بخش علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تابنده صادقی – دانشجوی دکتری آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، عضو گروه آموزش

چکیده:

زمینه و هدف: عقاید یا مفاهیمی که فعالیتهای ما را در زندگی هدایت مینمایند و زیربنای فکری ما را تشکیل می- دهند، همان ارزشها میباشند. یکی از اهداف والای تعلیم و تربیت در جامعه این است که از طریق تعالیم اخلاقی صحیح و مبتنی بر اصول فلسفی صحیح فراگیران را در برابر هجوم ارزشهای کاذب و کمرنگ شدن ارزشهای اخلاقی اصیل محافظت نمایند. مواد و روشها: در این مقاله ضمن توجه به ضرورت تربیت اخلاقی به نقد و بررسی اصول و روشهای تربیت اخلاقی در مکاتب فلسفی یونان و مکتب فلسفی اسلام پرداخته شده است. به منظور تحقق این هدف، از روش توصیفی-تحلیلی در قالب تحقیق نظری استفاده گردیده است. نتایج: نتایج تحقیق مبین آن است که برخی اصول و روشهای تربیت اخلاقی در مکاتب فلسفی یونان، با موازین و ضوابط اخلاقی مطرح شده در مکتب فلسفی اسلام سازگار و برخی ناسازگارند.