سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا خان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران،
ستاره زینل زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

چکیده:

محرمیت مفهومی اساسی در ساختار فضایی معماری ایرانی و به ویژه خانه است. این مفهوم علاوه بر تامین حد و حدود شرع اسلام، تضمین کننده آسایش و آرامش ساکنین خانه است. به نظر می رسد این مفهوم در معماری معاصر خانه های ایرانی کمرنگ و بعضا از بین رفته است.این مقاله به بررسی مفهوم محرمیت در خانه های سنتی و معاصر پرداخته است و علاوه بر میزان محرمیت، به تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت در دو گروه خانه های سنتی و معاصر نیز اشاره می کند. این تحقیق مروری تحلیلی است و روش استفاده شده در این تحقیق در بخش مبانی نظری بررسی متون و روش کتابخانه ای و در بخش آزمایش فرضیه روش تئوری اسپیس سینتکس و تحلیل داده های بدست آمده از این تئوری است. در نهایت مشخص گردید که ساختار فضایی خانه های سنتی دارای محرمیت بیشتر و تفکیک بهتر عرصه های اجتماعی است و راه حل های بهتری را برای ایجاد محرمیت ارائه داده است. نتایج این تحقیق می تواند ارتباطات مناسب فضایی را برای دستیابی به محرمیت بیشتر در خانه های معاصر مشخص کند و در طراحی ها مورد استفاده قرار بگیرد