سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه آهنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت،دانشکده معماری،مربی و دانش پژوه

چکیده:

با انتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمس کشور در دوره صفویه،حیات عقلی شیعی به اوج خود رسید و مکتبی تحت عنوان مکتب الهی اصفهان بنیان نهاده شد که بر تمام شئون حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه آن دوران و حتی ادوار پس از آن اثر گذار بود.موید این ادعا نتایج بسیاری از پژوهش هایی است که همسویی دستاورد های فرهنگی و هنری دوره مذکور را ناشی از وجود خاستگاه فکری مشترک یعنی آموزه های مکتب الهی اصفهان در این رویکردها و نیز ارتباطات گسترده میان هنرهای زیبا و کاربردی در این دوره می دانند.در همین راستا و نظر به اینکه قیاس تحلیلی نظام و معماری و فالی بافی اصفهان در دوره صفوی یکی از مواردی است که چنانچه باید در پژوهشهای صورت گرفته مورد توجه واقع نگردیده است.پژوهش حاضر با استفاده از روش مقایسه تطبیقی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای این مهم را دنبال خواهد نمود.