سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

الخاص ویسی – دکتری زبانشناسی دانشگاه اصفهان، عضوهیات علمی دانشگاه پیام نوراهواز
صادق کریمی – کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان، مدرس دانشگاه پیام نوراهواز

چکیده:

دراین نوشتار به دنبال بررسی رمز و رازها و نایافته های خلقت در زوایای پنهان زبان می باشیم. در این بررسی مشخص می کنیم که داستانها ، افسانه ها و اسطورهها درمناطق جغرافیایی گوناگون چگونه پرده از این اسرار بر می دارد. ماهیت این پژوهش می تواند مارا به سمت کشف ایده های مشترک که درتاریخ پنهان بوده است، رهنمون سازد. این تحقیق به روش توصیفی وکتابخانه ای باجمع آوری پیکره ی زبانی و داده های مرتبطبا موضوع تحقیق و تحلیل داده ها، حقایقی را روشن می کند که به سادگی برمبنای روشهای علمی دیگر قابل وصول نیست.