سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
سیف اله فلاح – استادیار اکولوژی گیاهان زراعی
فایز رئیسی – دانشیار بیولوژی خاک
محمودرضا تدین – استادیاردانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی روند معدنی شدن نیتروژن کود های اوره و آلی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهر‌کرد اجرا شد. تیمار ها شامل زمان (هر ۱۰ روز یک بار و در ۱۱ مرحله) و منابع تأمین نیتروژن (۲۰۰ کیلو گرم نیتروژن از منبع کود مرغی، کود گاوی، کود اوره، کود گاوی + کود اوره) و شاهد بودند. نتایج نشان داد که میزان نیتروژن معدنی شده تحت تأثیر نوع کود قرار گرفت. در اواخر دوره رشد در تیمار کود مرغی روند افزایش آزاد سازی نیتروژن معدنی همچنان ادامه داشت و کود مرغی علیرغم اینکه بیشترین مقدار نیتروژن معدنی شده را تولید کرد، فقط ۶۱ درصد نیتروژن کل آن در مدت ۱۱۰ روز معدنی شده است. در طی مراحل نیاز شدید گیاه به نیتروژن میزان معدنی‌شدن آن در کود مرغی کود اوره+ کودگاوی  کود اوره  کود گاوی بود