سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا جامعی – استادیار دانشگاه کردستان
بیان جامعی – کارشناس ارشد حسابداری
بختیار اصغرزاده پاوه – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

دراین پژوهش به برررسی رفتار علمی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران ازحیث چگونگی استفاده از منابع اطلاعاتی پرداخته شده است روش انجام پژوهش تحلیل استنادی است دراین بررسی کوشش شده تا با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده منابع عمده مورد استفاده دانشجویان ازلحاظ زبان شکل ظاهری نحوه نشرونیز میزان استفاده از منابع کتابخانه ای و فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دردانشکده مدیریت تعیین شود بررسی ۱۱۲ پایان نامه ۱۷پایان نامهدکتری و ۹۵پایان نامه کارشناسی ارشد با ۶۸۲۸ استناد نشان داد که استناد به مقالات با ۴۵/۳۸ درصد بیشتر ازا ستناد به سایرمنابع اطلاعاتی استفاده از منابع فارسی با ۵۹/۶۶ درصد بیشتر ازمنابع غیرفارسی، کاربرد منابع چاپی با ۹۲/۲۲ درصد بیش از منابع اینترنتی بود هاست