سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا ارجمندی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
عزیز شیخی گرجان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات

چکیده:

سفید بالک گلخانه )Trialeurodes vaporariorum و سفید بالک جالیز یا پنبه Bemisia tabaci از آفات مهم اقتصادی جهان و ایران هستند به‌طوری‌که امروزه سبب اختلال در کشت پیاز و سایر محصولات جا لیزی شده‌اند در کشاورزی مدرن حفاظ در گیاهان با استفاده از حشره کش و شیمیایی، آخری شیوه کنترل می‌باشد. نیز استفاده تشر گشای مؤثرتر و با باقی مانده که کمتر، روز به روز افزایش پیدا می‌کند. این تحقیق در منطقه سیستان در مدت یک سال و در مشت گلخانه انجام گرفت و دیوارهای حشره کش در محصول پیاز فقط با یک نوبت محلول پاشی یا محلول دهی ارزیابی شدند. در این آزمایش به تیمار شامل: ۱- ابرون (اسپیرمسی فن) ۱ در هزار (محلول پاشی روی گیاه) ۲-ابرون (اسپیرمسی فن) ۵/۰ در هزار (محلول پاشی روی گیاه) ۳-استار کل ( دینوتفوران) ۱ در هزار (محلول پاشی روی گیاه) ۴-استار کل ( دینوتفوران) ۵/۰ در هزار (محلول پاشی روی گیاه) ۵- استار کل ( دینوتفوران) ۵/۰ در هزار (محلول دهی به خاک) ۶- کنفیدور ( ایمیداکلوپراید) ۵/۰ در هزار (محلول دهی به خاک) ۷- مموری ( تیامتوکسام ) ۱ در هزار (محلول پاشی) ۸-مموری ( تیامتوکسام ) ۵/۰ در خزار (محلول پاشی) ۹- حشره کش رایج منطقه مایتاک (آمیتراز) ۱ در هزار (محلول پاشی روی گیاه) ۱۰- شاهد (آب پاشی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که حشره کش و یک مموری و مایتاک(آمیتراز) با دز ۱ در هزار به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی را در میان دیوارهای مورد آزمایش داشتند. همچنین بررسی‌ها نشان داد که همه حشره کش های جدید و مورد آزمایش با غلظت ۵۰۰ پی پی ام یا ۵/. در هزار در کنترل سفید بالک گلخانه مؤثر هستند .