سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدفاتح مرادی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
فایق کنعانی –

چکیده:

مقدمه: در دنیای ارتباطات و توسعه یافتگی نسبی امروزه کمتر کسی ممکن است تحت تاثیر خودپنداره در مقایسه با دنیای پیرامون خود قرار نگیرد که این امر در ثبات یا تزلزل شخصیتی افراد می تواند موثر باشد. روش: هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تصور از خود و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان می باشد. روش پژوهش حاضر بصورت مقایسه ای بوده و جمعیت نمونه تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان جوانرود می باشد، که از این میان ۱۸۰ نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب و ۵۰ نفر بالا نمونه با ۵۰ نفر پایین نمونه که بیشترین و کمترین نمره را در آزمون تصور از خود بدست آورده بودند در میزان عزت نفس نیز مقایسه شدند. ابزارهای موردش تصور ازخود بک BSCT و عزت نفس کوپر اسمیت SEI می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از میانگین، واریانس و t مستقل استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد دانش آموزانی که در تصور از خود نمرات بالایی کسب نموده اند ۸/۷۱ =S و ۹۳/۶۱ = M در عزت نفس نیز نمرات بالایی ۷/۲۰ = S و ۴۳/۹ = M کسب کرده بودند، در عزت نفس نیز نمرات پایین تر ۵/۳۱ = S و ۲۶/۲۱ = M کسب کرده بودند، که در سطح اطمینان ۰/۹۹ دارای تفاوت معنادار بوده است. نتیجه گیری: تصور از خود مثبت یا پایین باعث عزت نفس بالا یا پایین می شود، بنابراین پیشنهاد می شود، در تصور از خود دانش آموزان که عوامل چندگانه آن را تقویت می کند، اطلاعات و احتیاط های لازم درباره ی آنان جدی گرفته شود تا در اطمینان و اثبات شخصیتی آنان مثمر ثمر حاصل می شود.