سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا باقری قلعه قاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
محمدصدیق مرتضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
ادریس بذرافشان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

نوع آلودگی پساب شیمیایی آزمایشگاه نفتی سبب بررسی تجزیه فتوکاتالیزور توسط کاتالیست ترکیبی دی اکسید تیتانیوم برپایه کربن فعال در تصفیه این پساب شدها ست کربن فعال توسط TiCL3 همراه با عامل نیتروژنی بارور شده است جذب بسیار قوی مواد آلی توسط کربن فعال و داشتن نقش واسطه در تجمع و تماس با مواد آلی با فتوکاتالیزور سبب افزایش چشمگیر فعالیت کاتالیست می شود پارامترهای PH نوع منبع نور تاثیر باروری و اشباع شدن کاتالیست نسبت به کربن فعال در فعالیت کاتالیست مورد بررسی قرارگرفت. حذف متیلن بلو و فنل در PH اسیدی با منبع نور UV حاصل می شود اشباع کاتالیست با متیلن بلو و اشباع کربن فعال بیانگر حذف در اثر واکنش فتوکاتالیزوری است حذف در نمونه واقعی پساب بسیارچشمگیر است.