سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبداله درگاهی – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرم
علی الماسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مقداد پیرصاحب – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
یوسف پورعشق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

بهترین و کم هزینه ترین روش تصفیه پسابهای آلوده به فنل و سایر ترکیبات آلی استفاده از روشهای تصفیه بیولوژیکی است هدف ازاین تحقیق بررسی تصفیه پذیری ترکیبات الی فاضلاب پالایشگاه نفت توسط سیستم برکه تثبیت بی هوازی می باشد این مطالعه از نوع تجربی بوده که به منظور انجام آن برکه تثبیت بی هوازی در مقیاس ازمایشگاهی طراحی ساخته و راه اندازه گردید دراین مطالعه فنل با غلظت ۱۰۰mg/l به ورودی پایلوت اضافه شده سپس پارامترهای PO4,NH3 و فنل توسط دستگاه اسپکتروفتومتر برای هریک از نمونه ها و همچنین ، SCOD ،TCOD,SBOD,TBOD و PH آ«ها برای دو زمان ماند ۲ و ۵ روز در دو دمای گرم و سرد اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که دما و زمان ماند تاثیر چشمگیری بر کارایی برکه بی هوازی در حذف ترکیبات آلی دارند. همچنین کارایی برکه تثبیت بی هوازی با افزایش زمان ماند و بالا بودن دما افزایش پیدا می کند.