سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت اله رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضوان پورمعصومی –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، نیمه شمالی نقشه زمینشناسی ۱۰۱۱۱۱۱۱ ساردوئیه را شامل میشود. از تصاویر سنجندهASTERجهت نقشه-برداری از مناطق دگرسان شده استفاده گردیده است.داده های سنجنده آستر به سبب دارا بودن باندهای طیفی متعدد در گسترهفروسرخ کوتاه موج قابلیت های زیادی در شناسایی مناطق رسی دارد. اندیس های مهم دگرسانی در منطقبه ببه منشور شناسایی اندیس های اکتشافی در این ناحیه می تواند مفید واقع شود. روش مورد اسبتفاده د ر ایبن مطالعبه شبامل نقشبه برداری از زون هبای دگرسانی توسط روش عملکرد کاهش نویزMNF( می باشد. باتوجه به اینکه زونهای دگرسانی به عنوان یکی از شباص های اکتشافی مح سوب میشوند، شناصت این مناطق میتواند جهت عملیات اکتشافی در مقیاس ناحیهای ب سیار مفید واقع شود. روشهای پردازش تصویر این مطالعه بر اساس پردازش تصاویر سنجنده آستر، شامل روش آنالیز عملکرد کاهش نویز با کمک باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک میباشد. دادههای سنجندهASTER به خاطر دارا بودن باندهای طیفی متعدد در گ تره فرو سرخ کوتاه موج، قابلیت زیادی در شناسایی مناطق رسی دارند. استفاده روش مذکور نتایج قاببل قببولی را جهبت نقشه ببرداری سطحی کانی ها و محدوده های دگرسانی در منطقه ارائه می دهد