سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد صادقی‌پور – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین آذرنیوند – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نادیا کمالی – دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه تهران
احمد حیدری – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی مقادیر کربن متصاعد شده از خاک در کاربریهای مختلف اراضی شامل تیمارهای کشت آتریپلکس ۱۸ساله قرق، آتریپلکس ۱۸ساله با شدت چرای متوسط، آتریپلکس ۱۸ساله با شدت چرای زیاد، آتریپلکس ۳ساله قرق، آتریپلکس ۳ساله با شدت چرای کم، آتریپلکس ۳ساله با شدت چرای متوسط، آتریپلکس ۲ساله قرق، آتریپلکس ۸ساله با شدت چرای کم، تاغ ۸ساله قرق، گندم دیم، جو آبی و شاهد در قطعه چهار شهریار، تنفس خاک توسط تله‌های قلیایی و از روش اتاقک بسته ساکن اندازه‌گیری شد، بدین منظور نمونه برداری در فواصل زمانی ۳ ماهه، در ۴ نوبت، به ترتیب در فصلهای تابستان، پائیز، زمستان و بهار و با استفاده از NaOH نرمال صورت گرفت. به این صورت که در هر تیمار سه نمونه اندازه‌گیری و یک نمونه شاهد به مدت ۲۴ ساعت در صحرا قرار داده شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه سریعا توسط اسید کلریدریک نرمال تیتر شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت و نتایج نشان داد که کاربری‌های متفاوت بر میزان تصاعد کربن از خاک موثر هستند. بیشترین میزان تصاعد کربن در تیمارهای کشاورزی و کمترین مقدار در اراضی تاغکاری ۸ ساله قرق و آتریپلکس ۱۸ ساله قرق دیده شد. در تمامی تیمارها میزان تصاعد کربن در فصول مختلف تفاوت دارد بطوری که بیشترین میزان تصاعد در فصل تابستان و کمترین آن در فصل زمستان می‌باشد. کربن متصاعد شده از خاک ارتباط معناداری با رطوبت آن ندارد و به نظر می‌رسد اختلاف تصاعد در فصلهای مختلف مرتبط با دما باشد.