سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عصمت داستانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیستم آلیاژیCu-Zr-Alیکی از مهمترین سیستمهای آلیاژی پایه مس در توسعه آلیاژهای آمورف با قابلیت بالای تشکیل ساختار آمورف و پلاستیسیته عالی در دمای اتاق میباشد. هدف از این پژوهش بررسی تولید ساختار آمورفCu50Zr43Al7 با روش آلیاژسازی مکانیکی است. همچنین تاثیر حضور ناخالصیها در قابلیت تشکیل ساختار آمورف با بررسی ساختاری محصولات آلیاژسازی مکانیکی در دو حالت استفاده از پودر زیرکونیوم با خلوص ۸۳ % و ورق زیرکونیوم با خلوص۹۹/۷%انجام شد. آنتالپی تشکیل فاز آمورف بر حسب ترکیب شیمیایی در سیستم Cu-Zr-Al با استفاده از مدل توسعه یافته مدیما به دست آمد. محاسبات ترمودینامیکی نشان داد آنتالپی تشکیل فاز آمورف در سیستمCu50Zr43Al7معادل با- kJ.mol−۱ ۳۸است که حاکی از وجود نیروی محرکه ترمودینامیکی در تشکیل فاز آمورف در این آلیاژ است. بررسی آنالیزXRD نمونه های آسیاکاری شده با استفاده از زیرکونیوم ۸۳ % حاکی از عدم تشکیل فاز آمورف تا زمانهای طولانی آسیاکاری و تشکیل ترکیبات بین فلزی در این سیستم داشت، در حالیکه در نمونههای آسیاکاری شده با استفاده از زیرکونیوم ۹۹/۷%ساختار آمورف بعد از ۴۰ ساعت آسیاکاری قابل مشاهده است. نتایج حاکی از اثر قابل توجه ناخالصی ها بر جوانه زایی ناهمگن ترکیبات کریستالی و عدم تشکیل ساختار آمورف در این آلیاژ میباشد