سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه فرهمند – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

چکیده:

سازندهای مارنی در بیشتر حوضه های رسوبی آشور وجود دارند ، به طوریکه قسمت اعظم سازندهای حوضه ی رسوبی زاگرس و ایران مرآزی و آپه داغ از سنگ های مارنی و آرژیلیتی تشکیل یافتهاند.در کل مهم ترین سازندهای حاوی مارن در دوران سوم و بیش ترین گسترش مارن ها در زاگرس و در سازند میشان است.سازند مارن دار میشان در استان های بوشهر و فارس از نظر واحدهای ساختمانی– رسوبی سرزمین ایران، درپهنه زاگرس چین خورده ( زاگرس خارجی ) با روند شمال غرب – جنوب شرق قرار گرفته است. به دلیل گسترش مارن ها در سطح استان بوشهر و استان فارس ترکیب کانی شناختی و کاربرد صنعتی این سازند مورد توجه قرار گرفت. پس از انجام مطالعات برروی نتایج حاصلاز تجزیه های شیمیاییXRF و XRD مشخص گردید که از سمت زاگرس چین خورده به سمت زاگرس مرتفع از میزانSiO 2کاسته و به میزانCaO اضافه می گردد که این نشان دهنده تغییر در محیط رسوبگذاری یعنی عمیق تر شدن محیط است. و همچنین سازند مارن دار میشان در هر دو استان بوشهر و فارس شرایط مناسبی جهت تامین مواد اولیه تولید آجر و حتی سیمان دارد