سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابوذر قره باغی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین آرویی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین نعمتی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر ترکیب و حجم بستر کشت بر صفات رویشی خیار، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. ۳ بستر کشت شامل (ورمی کمپوست ۷۵ % + کوکوپیت ۲۵ % ، ورمی کمپوست ۵۰ % + کوکوپیت %۵۰ و ورمی کمپوست ۲۵ % + کوکوپیت ۷۵ %) و در ۲ حجم بستر کشت ۲۵۰ و ۴۰۰ سی سی تعیین گردید. بیشترین صفات رویشی مربوط به محیط کشت ورمی کمپوست ۵۰ % + کوکوپیت ۵۰ % در حجم بستر ۴۰۰ سی سی و کمترین صفات رویشی مربوط به محیط کشت ورمی کمپوست ۲۵ % + کوکوپیت ۷۵ % در حجم بستر ۲۵۰ سی سی بود. بیشترین میزان کلروفیل در بستر ورمی کمپوست ۵۰ % + کوکوپیت ۵۰ % در حجم ۲۵۰ و ۴۰۰ سی سی و کمترین میزان آن در بستر ورمی کمپوست ۲۵%+ کوکوپیت ۷۵ % در حجم بستر ۲۵۰ سی سی و ورمی کمپوست ۷۵ % + و کوکوپیت ۲۵ % در حجم بستر ۴۰۰ سی سی مشاهده شد.