سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردلان علیزاده – استاد یار بخش علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی
محمدجواد نوروزنژاد – استادیار بخش میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی
مجتبی خرمی – مسئول مکاتبات ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه باغبانی ،دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

یکی از مشکلاتی که طب جدید با وجود امتیازهای ظاهری نسبت به طب سنتی با خود به ارمغان آورده ،مصرف روز افزون داروهای شیمیائی است که متأسفانه روز به روز شکل حاد تری به خود می گیرد در این میان گسترش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به گونه های استافیلوکوکوس اورئوس یکی از معضلاتی است که پزشکان با آن سرو کار دارند .استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل اصلی عفونت های بیمارستانی است که شیوع آن نیز رو به ازدیاد میباشد . در این پژوهش سعی شد ه است که اثر اسانس آویشن دنایی که گیاهی بومی ایران می باشد و از لحاظ محتوای ترکیبات دارای درصد بالایی تیمول است. را بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس با سطح حساسیت متفاوت به انتی بیوتیک های میتی سیلین ،وانکومایسین و اکساسایلین بررسی شود . ترکیب های عمده اسانس شامل : تیمول ۷۱/۲%کارواکرول-۲/۴%، پار-ا سیمین(۳/۸%و گاما- ترپینن ۸/۸%بود ..نتایج حاکی از آن بود که سطح حساسیت به آنتی بیوتیک تأثیری بر میزان اثر اسانس آویشن دنایی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ندارد MBC وMIC اسانس آویشن دنایی بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس ۰/۵و۰/۱ μl/ml . .از نتایج میتوان به این نکته رسید که اسانس آویشن دنایی دارای اثر بازدارندگی وکشندگی بالایی می باشد که این اثر می تواند به علت محتوای بالای تیمول اسانس این گیاه باشد .