سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه گشناباد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم و عضو باشگاه پژوهشگران ج
اردلان علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
بهنام بهروزنام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

سرشاخه های گیاهان دارویی آویشن برگ باریک Ziziphora clinopodioidesو آویشن برگ پهن( Zataria multiflora)از گیاهان موجود در طبیعت و کاشته شده برداشت شدند.اسانس گیاهان به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج گردید. اسانس به دست آمده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی GC و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنجی جرمی( GC/MS) تجزیه شد.نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین درصد وزنی اسانس آویشن برگ باریک، ۹۴ / درصد و آویشن برگ پهن ۲/۷۱درصد می باشد . در اسانس آویشن برگ باریک ۳۳ ترکیب شناسایی شد که م همترین آن ها عبارتند از پولگون۲۳/۰۶%،منئون ۱۹/۴۶%.پی- منت- آل ۱۰/۴۲%.۱و۸سینئول ۷/۸۹%.منتول %۷/۲۴،پی پریتون ۶/۲۵%.نئو منتیل اکتات۴/۲۴%بتا بوربونئون ۳/۷۵%.پی پری تنن ۲/۹۰%.کاریوفیلن اکسید۲/۴۸%.و سابینن۲/۲۱%.در اسانس آویشن برگ پهن ۳۲ ترکیب شناسایی شد که مهمترین آن ها کارواکرول۳۹/۹۴%.تیمول ۳۲/۹۲%.پارا – سیمن۷/۱۵% .گاما- ترپینن۳/۶۳%.بتا – کاریوفیلن۲/۳۷%.آلفا – پینن ۲/۲۴%.بود