سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد موحدان – پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

چکیده:

تغییرات سواحل ناشی از فرسایش یا ته نشینی تاثیر قابل توجهی برمدیریت سواحل دارد و پیش بینی این تغییرات ضروری است با وجود اهمیت ساختار جریان درمدلسازی فیزیکی و عددی تاکنون مطالعات کمی درشرایط وجود موج و جریان wave -current برروی شکل بستر صورت گرفته است دراین تحقیق میدان جریان درحالت وجود همزمان موج و جریان برروی یک بستر متقارن دو بعدی درآزمایشگاه مورد بررسی قرارگرفت تا دینامیک جریان دراین حالت بهتر درک شود بدین منظور موج و جریان هم جهت دریک کانال مستطیلی برقرار گردید و با نصب یک ساختار دو بعدی در بستر مولفه های سرعت جریان ترکیب شده توسط سیستم اندازه گیری سرعت با تصویربرداری از ذرات piv و تغییرات سطح آب با استفاده از سوندها اندازه گیر یگردیدند نتایج نشان داد که دربالا دست تاج بستر یا منطقه شتاب افزایشی سرعت موجو جریان ترکیب شده به طور پیوسته درجهت جریان افزایش یافته است علیرغم بالا بودن سرعت جریان نسبت به سرعت موج دراین منطقه تاثیر موج در تغییرات سرعت در این ناحیه به خصوص تاج مانع کاملا محدود است.