سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حورا النجار – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
داریوش اسماعیلی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
امیرعلی طباخ شعبانی – سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

مطالعه شیمی کانیهای موجود در تودههای مختلف منطقه مورد مطالعه برای تعیین شرایط تشکیل کانیهادر محیط های آذرین و ویژگیهای ماگمایی این سنگها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز این کانیها نتایج مشابهی در مورد سری ماگمایی و محیط تشکیل این تودهها به دست داد که با نتایج شیمی سنگ کل، کاملاً مطابقت داشت. مقدار تغییرات آهن و نیز A1 کل در نمونههای بیوتیت دارای بازه بسیار کوچکی است و پلات نتایج آنالیز آنها شکل تجمعی دارد که چنین شکلی بیانگر ماگماهای گرانیتوئیدی است که دچار آلودگی پوستهای نشدهاند. تمام این نمونههای بیوتیت که از نوع گرانیت های I می باشند، در پهنه C قرار میگیرند که مربوط به قلمرو بیوتیت در گرانیتوئیدهای قوسی مرتبط با فرورانش است. آمفیبولهای منطقه از نوع کلسیک هستند که مطابق با آن، آمفیبولهای تجزیه شده در زیرردههای منیزیوهورنبلند واکتینولیتهورنبلند قرار میگیرند. این آمفیبولها در یک محیط وابسته به فرورانش تشکیل شدهاند. همه پیروکسنهای موجود در مقاطع بررسی شده در گستره وابسته به پیروکسنهای آهن- منیزیم- کلسیمدار قرارمیگیرند. ترکیب این کانیها با پیروکسنهای موجود در سری ماگمایی شبه قلیایی همخوانی دارد و از نوع آهکی- قلیایی (کالکآلکالن) است. فلدسپارهای پلاژیوکلاز منطقه عمدتاً محلول جامد دوتایی تشکیل میدهند و در محدوده ترکیبی الیگوکلاز- بیتونیت قرار می گیرند.