سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی
مسلم باشتنی – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند
عباسعلی ناصریان –
محمدحسن فتحی –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی ترکیب شیمیایی و میزان تجزیه پذیری ماده خشک و NDF برگ درخت عناب انجام شد. بدین منظور پس از تعیین ترکیب شیمیایی نمونه ها ، از یک عدد گاو ماده فیستوله گذاری شده در زمان های ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و۹۶ ساعت برای تعیین تجزیه پذیری استفاده شد.آنالیز تقریبی برگ درخت عناب نشان داد که ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر و NDF آن به ترتیب برابر ۴۵، ۹۱، ۱/۱۵، ۱/۵، ۹و ۳۲(درصد ماده خشک) بود نتایج آزمایش In situ نشان داد که تجزیه پذیری موثر ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی برگ عناب به ترتیب برابر ۵۴/۰ و ۴۲/۰(برحسب درصد در سرعت عبور۰۲/۰) می باشد. به نظر می رسد که با توجه به ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک برگ درخت عناب می توان از آن در تغذیه نشخوار کنندگان استفاده کرد