سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رانا چوی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ
مهران جواهری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
ابوالفضل عسکری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سیدعباس عارف زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

در این بررسی میگوهای لیتوپنائوس وانامی مورد نظر از مزارع پرورشی واقع در سایت پرورش میگوی دلوار استان بوشهر جمع آوری شدند . نمونههای بدست آمده را در محلول متابی سولفیت سدیم قرار داده و بعد آنها را به آزمایشگاه انتقال داده و آزمایشات مورد نظر صورت گرفت با استفاده از روش آون ( پروانه ، ۱۳۷۷ ) میزان رطوبت میگو ۷۲,۹ درصد تعیین گردید. با استفاده از شیوه AOAC 1990 میزان خاکستر ۱,۶ درصد بدست آمد. با استفاده از روش کلدالAOAC1984 نشان داده شد که میزان پروتیین ۲۴,۵ درصد میباشد. به کمک شیوهFloch et al.,1957 میزان چربی ۰,۷۲ درصد برآورد گردید . به منظور استری کردن چربی از روشFirestone و همکاران ( ۱۹۹۸ ) استفاده شد. به منظور بررسی و شناسایی اسیدهای چرب موجود در نمونه از دستگاه گاز کروماتوگراف varian CP-3800 (GC مجهز به ستون کاپیلاری از نوع m120*0/25mm ID*0/25) SGE BPX70 و آشکار ساز نوع flame ionization detector (FID استفاده گردید.