سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود هدایتی فرد – شرکت صنایع شیلاتی پارس بابل

چکیده:

به منظور شناسایی اسیدهای چرب تشکیل دهنده بافت ماهی خاویاری اوزون برون و چگونگی تغییرات ناشی از نگهداری این ماهیان در سردخانه، از بافت این گونه، پس از صید، در شرایط تازه و منجمد نمونه گیری شده، بعد از استخراج چربی و استری شدن، توسط دستگاه کروماتوگرافی گاز- مایع، اقدام به شناسایی و بررسی اسیدهای چرب آن گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان اسیدهای چرب غیر اشباع با ۸۴/۴۱ درصد دربافت ماهی تازه و ۷۹/۸۸ درصد در بافت نمونه منجمد، بیشترین میزان را در ماهی اوزون برون نشان می دهند. همچنین میزان میانگین اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره بلندی همانند: اسیدهای اولئک (با ۴۳/۷۱ درصد)، لینولئیک (با ۳/۳۹ درصد)، آلفالینولنیک (با ۷/۷۵ درصد) و ایکوزاپنتانوئیک (با ۵/۳۶ درصد)، که همگی دارای بین یک تا پنج پیوند دوگانه در زنجیره کربن- کربن خود هستند، بطور مشخصی فراوانی دارند. در این بین سری اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-۳ (n-3) با ۱۶/۶۴ درصد حضور بیشتری دارند. در طول دوره نگهداری در سردخانه نیز تغییراتی در میزان برخی اسیدهای چرب مانند ا، کوزاپنتانوئیک (از ۵/۳۶ به ۴/۰۰ درصد) و آلفالینولنیک (از ۷/۷۵ به ۴/۶۵ درصد) دیده شده است، بطوریکه در سطح ۹۵% ؟؟ معنی دار می باشند. ضمناً نسبت اسیدهای چرب سری امگا-۳ به امگا -۶ در بافت ماهی تازه، برابر با میزان قابل توجه ۴/۲۶ برآورد گردید.