سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خسرو شهبازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
اکبر اسماعیلی – کارشناس ارشد علوم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ایلام
برزو یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

گل محمدی با نام علمی Rosa damascene Mill. و از خانواده Rosaceae، در مناطق مختلف ایران و جهان کشت می گردد. در این بررسی اسانس، وزن تر و خشک گلبرگ گل محمدی مناطق مخ تلف کشور در شرایط اکولوژیکی استان کرمانشاه، در یک طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار درطی ۳ سال مورد بررسی قرار گرفت. اسانس اکسشن های گل محمدی به روش تقطیر با آب استخراج گردید و توسط دستگاهای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تجزیه گردیدند و طیف ها، مورد شناسایی قرار گرفتند. ترکیب های عمده اسانس در مدت پژوهش در اکسشن های مورد مطالعه شامل سیترونلول (۰/۳ تا ۵۷/۶ درصد)، ژرانیول ( ۰/۶ تا ۳۳/۵ درصد)، ژرانیال (۰/۶ تا ۴۰/۷ درصد) ، ان تترادکانول (۰/۴ تا ۳۴/۳ درصد) ان نونادیکان (۳/۲ تا ۵۱/۷ درصد)، ان ایکوزان (۰/۶ تا ۲۸/۳)، ان پنتاکوزان (۰/۳ تا ۴۷ درصد) ان هگزادکانول (۰/۶ تا ۱۴/۳ درصد)، ان هنیکوزان (۶ تا ۳۱/۳ درصد)، متیل تترادکانوات (۰/۴ تا ۱۹/۲ درصد) و ان تری کوزان (۲/۳ تا ۱۳/۹ درصد) بوده است. در بررسی ضریب همبستگی نشان داده شد که تر کیبات مؤثر ه با بیشترین ضریب همبستگی در سطح آماری ۰/۱ مربوط به ترکیبات سیترونلول – ان ایکوزان (۰/۸۴۵=r)، سیترونلول – ان هنیکوزان (۰/۸۷۹=r) ، ان نونادیکان – ژرانیول (۰/۸۸۳=r)، ان ایکوزان -ژرانیول (۰/۸۹۱=r) ، ان هنیکوزان – ژرانیول (۰/۸۴۲=r) ، ان هنیکوزان – ژرانیال (۰/۸۵۰=r) ، ان ایکوزان – ژرانیال (۰/۸۸۵=r) ، ان نونادیکان -ژرانیال (۰/۹۳۰=r) نشان داده شد. نتایج بهدست آمده در طی سالهای مطالعه نشان داد که اصفهان ۵ بیشترین سیترونلول، اراک ۱ بیشترین ژرانیول، کردستان ۱ بیشترین ژرانیال، آ غربی ۱ بیشترین ان-تترادکانول، تهران ۱ بیشترین ان-نونادیکان، اراک ۱ بیشترین ان – ایکوزان، فارس ۱ بیشترین ان-پنتاکوزان و زنجان ۱ بیشترین ان هنیکوزان را دارا بودند.