سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن صالحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالحسین ابوطالبی – دانشیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
سیدعبدالحسین محمدی جهرمی – استادیار، گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

محصولات تازه بریده به دلیل راحتی مصرف و داشتن ارزش غذایی بالا بازار پسندی بالایی دارند. تولید سیبهای تازه برداشتشده در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است. به منظور حفظ ویژگیهای کیفی سیبهای تازه برداشت شده رقم رد دلیشز، اینتحقیق با استفاده از ترکیبات مختلف کلسیمی و غلظتهای مختلف انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل ترکیبات مختلف کلسیمی )کلرید کلسیم، کلات کلسیم و آمینو کلسیم( بود فاکتور دوم غلظتهای مختلف ۰و۲/۵و۵و۷/۵میلی گرم در لیتر( را شامل بود. و فاکتور سوم شامل زمان برداشت و ۳ ماه پس از برداشت بود. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، کلرید کلسیم با غلظت ۷/۵میلی گرم در لیتر بیشترین تأثیر را در جلوگیری از پوسیدگی و حفظ سفتی بافت میوه سیب رقم رد دلیشز داشت. تأثیر کلرید کلسیم بر میزان کلسیم بافت میوه، درصد کاهش وزن سیب رقم رددلیشز قابل توجه بود. تأثیر کلات کلسیم بر برخی از صفات نظیر، میزان کلسیم، درصد کاهش وزن میزانمواد جامد محلول با کلرید کلسیم تفاوت معنی داری نداشت. تأثیر آمینو کلسیم نسبت به کلات کلسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورد ارزیابی کمتر بود