سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نجات زاده باراندوزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

گیاه صبر زرد با نام علمی Aloe vera از جمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیاست که در نواحی گرم و خشک از جمله سواحل جنوبی کشور می روید. هدف این مطالعه بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت ضد میکروبی عصاره های مختلف گیاه صبر زرد بود. وجود ترکیبات فیتو شیمیایی به وسیله دستگاه GC-MS شناسایی شد. در آنالیز GC-MS در حدود ۲۶ ترکیب فیتوشیمیایی فعال بیولوژیکی در عصاره اتانولی صبر زرد شناسایی شد. سه حلال مختلف آبی، اتانولی و استونی برای ترکیبات فعال صبر زرد استفاده شد و فعالیت ضد میکروبی عصاره صبر زرد بر علیه پاتوژنهای بیماریزا روی محیط آگار بررسی شد. بیشترین فعالیت ضد باکتریایی به ترتیب در عصاره استونی، آبی و اتانولی صبر زرد (nm 45/0± ۱۲وnm 34/0± ۲۰ و nm 57/0± ۲۰ و nm 38/0± ۱۵) بدست آمد. فعالیت ضد قارچی صبر زرد بر روی پاتوژنهای Aspergillus flavus و Aspergillus niger مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین فعالیت ضد قارچی در عصاره استونی (nm 73/0± ۱۵ و nm 37/0± ۸) مشاهده شد که با عصاره های آبی و اتانولی مورد مقایسه قرار گرفت. و در نهایت عصاره استونی گیاه صبر زرد می تواند به عنوان یک ماده ضد میکروبی بر علیه پاتوژنهای بیماریزا مورد استفاده قرار گیرد.