سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ابراهیم زاده – کارشناس ارشد صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی عبدالخانی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

یکی ازراههای کاهش اکسیداسیون و مقاومت حرارتی روغن ها استفاده ازآنتی اکسیدانها می باشد بهدلیل اثرات مضرآنتی اکسیدانهای سنتزی مطالعات بیشتری برروی آنتی اکسیدانهای طبیعی آغاز شده است دراین تحقیق لیگنین باگاس نیشکر با روش DL استخراج و ترکیبات فنولی آن با طیف سنجی FTIR شناسایی شد برای تعیین مقدار عددی این ترکیبات از روش فولین سیوکالتیو استفاده شد که برابر ۳۳۱/۴±۷/۶ میلی گرم دریک گرم از لیگنین پودری بود به منظور دستیابی به ترکیبات فنولی لیگنین روش اسیدولیز به کاربرده شد و پس از افزودن این ترکیبات درروغن آفتابگردان و حرارت دادن آن درفاصله های زمانی مختلف آزمونهای اندیس اسیدی شاخص رنگ و ترکیبات دی ان مزدوج آن مورد بررسی قرارگرفت