سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید ابوالفضل حسنی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
داوود بخشی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
منصوره کشاورزی – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
سیما دامیار – عضو هیئت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

ترکیبات فنلی به خاطر خصوصیات آنتی اکسیدانی شان مورد توجه زیادی هستند. ما بین فاکتورهای ژنتیکی و محیطی برای بیوسنتز ترکیبات فنلی برهم کنش وجود دارد. ترکیبات فنلی شاید برای طبقه بندی ژنوتیپ ها به عنوان مارکر مفید باشند. در این مطالعه ترکیبات فنلی اصلی برگ شامل کلروژنیک اسید، کاتچین، فلوریدزین، برخی از ارقام بومی انداز هگیری شد. سیب گلدن دلیشز به عنوان شاخص مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ شاهرود ۱۲ دارای بیشترین میزان فلوریدزین و اسید کلروژنیک، و ژنوتیپ شاهرود ۳ بیشترین میزان کاتچین را دارا بودند. ضمن اینکه با استفاده از ترک یبات فنلی نمودار تجزیه خوش های بر اساس روش Complete ترسیم شد و ژنوتی پها در شش گروه قرار گرفتند. تجزیه به مولفه های اصلی نیز تجزیه خوشه ای را در جهت گروه بندی نمونه ها تأیید نمود.