سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حدیث شهبازی – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
حشمتاله امینیان – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
نوازالله صاحبانی – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
محمدرضا لک – گروه گیاهپزشکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی شهرس

چکیده:

بیماری لکه موجی سیب زمینی از مهمترین بیماریهای این محصول میباشد و همه ساله خسارت زیادی را به مزارع سیب زمینی وارد می کند. با توجه به اهمیتی که مکانیزم های دفاع بیوشیمیایی گیاهان در مقابل عوامل بیماریزای گیاهی دارند، محتوای فنل کل به عنوان یک ترکیب دفاعی در گیاه سیب زمینی رقم دیاموند در مقابل دو جدایه قارچی Alternaria solani با قدرت بیماریزایی متفاوت(جدایه A با قدرت بیماریزایی بالا و جدایه N با قدرت بیماریزایی پایین) در شرایط گلخانهای مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهان مورد آزمایش با سوسپانسیونی قارچی(به غلظت ۱۰⁶ اسپور در هر میلیلیتر) و یا آب مقطر سترون(شاهد) محلول پاشی شدند. محتوای فنل کل در ۲، ۴، ۶ و ۸ روز پس از مایه زنی گیاه با جدایه های قارچی در ۴ تکرار در قالب طرح فاکتوریل در پایه کاملا تصادفی اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری میان تولید این ترکیب بیوشیمیایی، در مقابل جدایه های قارچی با قدرت بیماریزایی متفاوت وجود داشت. در مقابل جدایه قارچی N میزان محتوای فنل کل بیشتر بود.