سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوشین سجادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پیمان اقتصادی – مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

در تحقیق حاضر اسیدهای چرب موجود در اجزای لیپیدی دو کفه ای ساکوسترا کوکولا تا Saccostrea cucullata در مناطق بین جزر و مدی خلیج چابهار توسط گاز و کروماتوگرافی جرمی شناسایی و تغییرات درصد آنها در طی چهار فصل بررسی شد .نتایج بدست آمده تعداد اسیدهای چرب را سیزده عدد و مقدار اسیدهای چرب اشباع را بیشتر از اسیدهای چرب غیر اشباع نشان داده است . بیشترین درصد در میان اسیدهای چرب اشباع در پالمیتیک اسید و در میان اسیدهای چرب غیر اشباع در ایکوزا پنتائنوئیک اسیدEPA) مشاهده شد . به منظور بررسی ارزش تغذیه ای این دو کفه ای نسبت n-6 : n-3 در آن در طول سال اندازه گیری و بررسی شد . نتایج بدست آمده غلبه مقدار اسید چرب امگا – ۳ را بر امگا – ۶ در تمام سال نشان داد که دلالت بر کیفیت بالای گوشت این دو کفه ای از جنبه استفاده از آن بعنوان یک منبع تغذیه این سالم دریایی دارد