سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا سردشتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه شیمی
مسعود فاضلی رستم پور – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

اندامهای هوایی گیاه آویشن کوهی که از خانواده نعناعیان میباشد، از ناحیه کوه تفتان واقع در استان سیستان و بلوچستان در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ جمع آوری شد. این اسانس روغنی به روش تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر تهیه شد و سپس این روغن توسط تکنیک GC/MS تجزیه و با محاسبه ضریب کواتس اجزای آن مورد شناسائی قرار گرفت . اسانس روغنی برگ آن (جمع آوری شده در فروردین ۸۶ ) با راندمان استخراج گرم/گرم ۳*۳۱۵% تهیه شده است. ۱۵ ترکیب که ۹۸/۳۱% از کل روغن اسانسی را تشکیل میدهد، شناسائی شد و اجزاییکه بیشترین درصد را دارند شامل کاروکرول ۵۷/۸۵%، پارا سایمن ۱۳/۴۹%، گاما ترپینن ۱۱/۴۳% ، بتا- کارو فیلین ۳/۷۵ % ، آلفا – پینن ۲/۹۴% می باشند.اسانس برگ (جمع آوری شده در خرداد ماه ۸۶ ) با راندمان استخراج گرم/گرم ۳/۰۲۸%تهیه شده. ۲۱ ترکیب که ۸۷/۷۸%از وزن کل اسانس را در بر میگیرد شناسائی شد،که از جمله شامل کاروکرول ۵۱/۳۹%، پاراسایمن ۱۱/۸۰%، گاما ترپینن ۱۰/۴۰% ، آلفا- پینن ۳/۳۸%، ترانس کارو فیلن ۲/۷۴% می باشند . همین فر آیند در مورد ساقه گیاه نیز دنبال شد و ترکیبات مربوطه شناسایی شد. در ادامه با توجه به ترکیبات شناسایی شده و احتمال خواص ضد میکروبی کارایی این اسانس در رقت های مختلف ۰/۱ و ۰/۳ و ۰/۵ و ۰/۷ و ۰/۹ و ۱/۱ و ۱/۳و ۱/۵ اسانس در رقت های مختلف HPC بررسی شد . نتایج آزمایشات نشان داد که اسانس حاصله از کارایی مطلوبی در ممانعت از تشکیل کلنی در آزمایش HPCبرخوردار می باشد.