سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصوره صالحی برزگر – دانشکده علوم مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
عزت محمدی خسروی –
علیرضا فیض بخش –
حسین غفوریان –

چکیده:

دراین پژوهش ترکیبات طبیعی موجود در کبد عروس ماهی (Fourfinger Threafin دراسفندماه سال ۸۹ از بندرعباس صید شده با استفاده از روش Blight and Dyer بصورت جداگانه استخراج شد استخراج ترکیبات قطبی POLAR بوسیله متانول و جهت استخراج ترکیبات غیرقطبی Non Polar) از حلال کلروفرم استفاده شد پس از تبخیر کامل حلال ها توسط دستگاه Rotary Evaporatorعصاره های بدست آمده درحلال نرمال هگزان حل گردید و نمونه های رقیق شده تهیه شده از دو فاز مربوطه به دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به طیف سنج جرمی (GC/MS تزریق و طیف های جرمی ترکیبات بدست آمد با استفاده از مراجع (Eight Peak ترکیبات موجود در فاز کلروفرم کبد شناسایی گردید براساس نتایج بدست آمده در فاز کلروفرمی کبد ۲۰ ماده شناسایی گردید که بیشترین درصد را Cholesterol) با درصد نسبی ۲۴/۷ درصد را به خود اختصاص داده بود همچنین درفاز قطبی ۲ ماده شناسایی گردید که بیشترین مربوط بهFormic acid,2-methyl propyl ester با درصدنسبی ۲/۸۸ می باشد درمجموع در دو فاز ۲۲ ماده شناسایی گردید که پنج ترکیب جزء اسیدهای چرب بودند اسید های چرب شناسایی شده عبارتند از: Hexanoic acid -5- Hexanoic acid-1 4 9-Decatriene-Heptanoic acid-Benzenecarbothioic acid