سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی زاهدی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سلیم پور – استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی عبدالهی – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده موثر از انرژی سرمایی گاز طبیعی مایع شده در فرآیند تبدیل به بخار شدن بسیار حائز اهمیت است. این مایع بواسطه دمای پایین دارای اگزرژی سرمایی فروانی است بطوریکه به عنوان ی ک چشمه سرمایی مناسب برای سیکل ها ی توان ی شناخته م یشود . اخیراً استفاده از چشمه حرارتی دما پایین برای افزایش بازده سیکل ها ی توانی افزایش یافته است. در تحقیق حاضر یک سیکل ترکیبی تولید توان که شامل سیکل میانی نیتروژن، سیکل باز انبساط گاز طبیع ی مایع شده و سیکل توربین گاز میباشد از نظر اگزرژ ی و اگزرژ ی اقتصادی مورد بررس ی قرار گرفته است . بیشتر محاسبات ترمو اقتصادی و روشهای بهینه سازی سیستمهای انرژی بر اساس تعریف نرخ قیمت سوخت و محصول برای هر جزء سیستم می باشد. در این مطالعه برای اولین بار نرخ هزینه و نرخ سود سیستمهای تولید توان همراه با انبساط گازطبیعی مایع شده محاسبه شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که میزان سود بدست آمده از این سیکل تقریبا برابر با یک دلار در ثانیه می باشد.