سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود فرزانه گرد – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی دیمی دشت بیاض – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا رهبری – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

استفاده ازسوخت CNGبه عنوان سوخت جایگزین در سالهای اخیرمورد توجه بسیاری واقع شده است. فرآیند سوخت گیری CNGدر ایستگاههای سوخت گیری سریع صورت میپذیرد. در این ایستگاهها،گاز با فشارهای مختلف در ۳ ردیف مخزن که به مخازن ذخیره آبشاری مشهور است، نگهداری میشود. در این تحقیق با بررسی قوانین اول و دوم ترمودینامیک، مولفه های موثر در فرآیند پر شدن مخزن خودرو بررسی خواهد شد. با بررسی قانون اول ترمودینامیک میتوان تاثیر شرایط ترمودینامیکی مخازن ذخیره، اعم از دما و فشار را بر پارامترهای مختلف سوخت گیری اعم از جرم و دمای نهایی سوخت و همچنین زمان سوخت گیری بررسی نمود. در نهایت با بررسی قانون دوم به آنالیز تولید آنتروپی در طی زمان سوخت گیری پرداخته میشود. همانطور که در مباحث ترمودینامیکی مشهود است تولید آنتروپی در فرآیند سوخت گیری به صورت معکوس با میزان انرژی مصرفی برای بالا بردن فشار گاز توسط کمپرسورها ارتباط دارد. میزان تولید آنتروپی در طول سوختگیری بشدت به فشار و دمای مخازن ذخیره میانی ( مخازن ذخیره ردیف اول و دوم) وابسته خواهد بود که با یافتن مقادیر بهینه این شرایط، میتوان میزان تولید آنتروپی و در نتیجه میزان انرژی مصرفی را بهینه نمود