سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف تهران
سیروس قطبی – استاد دانشکده مهندسی شیمی ونفت دانشگاه صنعتی شریف تهران
وحید تقی خانی – دکتری شیمی پژوهشگاه صنعت نفت تهران
امیرناصر احمدی – دکتری شیمی پژوهشگاه صنعت نفت تهران

چکیده:

در این پژوهش تأثیر ترمودینامیکی و سینتیکی دو مایع یونی ۱- بوتیل ۳- متیل ایمیدازولیوم تترافلوئوروبورات [Bmim][BF4]1- بوتیل ۳- متیل ایمیدازولیوم متیل سولفاتBmim][MS بر تشکیل هیدرات دی اکسیدکربن بررسی شده است. در بخش آزمایشگاهی به منظور بررسی صحت و دقت مجموعه ی آزمایشگاهی مورد استفاده، داده های تعادلی تشکیل هیدرات دی اکسیدکربن اندازه گیری و با داده های گزارش شده در مراجع مقایسه شده است. سپس تاثیر دو مایع یونی فوق با غلظت های ۰/۶ و۷ درصد جرمی بر هیدرات دی اکسیدکربن بررسی گردید. نتایج نشان می دهد این افزودنی ها بصورت بازدارنده ی ترمودینامیکی عمل می کنند که مایع یونی [Bmim][MS با جابجائی بیشتر منحنی تعادلی، بازدارنده ترمودینامیکی قوی تری می باشد. داده های تعادلی بدست آمده در محدوده ی دمایی بین ۵ تا ۹ درجه سانتی گراد و محدوده ی فشاری بین ۲۴ تا ۳۵ بار، اندازه گیری شده اند.پس از مطالعه ترمودینامیکی، تأثیر مایعات یونی فوق بر سینتیک تشکیل هیدرات دی اکسیدکربن در فشار اولیه ۳۵بار بررسی گردید. نتایج بیانگر آنست که این ترکیبات با کاهش زمان القاء و هسته زایی موجب تسریع فرآیندتشکیل هیدرات دی اکسیدکربن می شوند و به عنوان یک بهبود دهنده ی سینتیکی عمل می کنند که مقایسه تاثیر دو مایع یونی نشان می دهد مایع یونی [Bmim][BF3 بهبود دهنده ی قویتری می باشد.