سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی جعفریان دهکردی – استادیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
پویان ادیبی – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت
محمد صادق ابراهیمی – کارشناس ارشد، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی تولید همزمان آب و برق در اقلیم آب و هوایی حاشیه خلیج فارس می پردازد. تولید توان بر پایه فناوری سیکل ترکیبی مجهز به سیستم چیلر جذبی به منظور خنک کردن هوای ورودی به توربین گازی و تولید آب بر پایه فناوری نمکزدایی هیبریدی از طریق آبشییری کی تقیییری چنید مرحله ای MED و سیستم معکوس RO همراه با کوپلینگ حرارتی در نظر گرفته شدهاست. در بررسی ترمودینیامیکی بازده قانون اور ترمودینامییک، ضریب بهره وری انرژی EUF و نیز نسبت ذخیره انرژی سوخت FESR به منظور ارزیابی کارایی سیستم محاسبه و تحلیل شدهاند. میالعه اقتصادی با هدف محاسبه قیمت آب و برق تولیدی و ارزیابی اثر تولید همزمان بر این قیمت ها انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد با خنک کردن هوای ورودی، توان تولیدی در ماههای گرم تا ۱۵/۱% افزایش می یابد. همچنین به لحاظ اقتصادی قیمت آب تولیدی در RO و MED به ترتیب کاهش ۱۰/۶% و ۷۱/۵% را نسبت به واحدهای تولید تک منظوره نشان میدهد. تغییر قیمت گاز طبیعی از $/m3 0/0046 به $/m3 0/075 موجب افزایش هزینیه آب تولیدی MED تا ۱/۷ برابر در فرایند تکمنظوره شده که ای افزایش در فرایند تولید همزمان حداکثر به میزان ۷/۵ درصد است که ای نتیجه حاکی از پایدار بودن فناوری تولید همزمان، نسبت به تغییر قیمت حاملهای انرژی است.