سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ام البنین حسین خانی – ماهشهردانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر مهندسی شیمی مهندسی پتروش
حمیدرضا سنایی پور –
علی کارگری –
محمدحسین حسین خانی –

چکیده:

وارونگی فازی Phase inversionمتداولترین روش ساخت غشاهای پلیمری است دراینروش به منظور دستیابی به ویژگیهای مطلوب غشای ساخته شده مطالعه مکانیسم تهیه غشا ازدیدگاه ترمودینامیکی امری ضروری است با شناخت پارامترهای ترمودینامیکی می توا مورفولوژی غشا و خصوصیات ساختاری آن برای فرایندهای مورد نظر را کنترل کرد دراین مقاله برروی اثر میزان برهمکنش بین حلال – غیرحلال و تاثیر آن برساختار غشا مطالعاتی صورت گرفته است بررسی ها نشان میدهد که حلال و غیرحلال و همچنین ترکیب درصد سه جز پلیمر – حلال و غیرحلال درروش تغییر فاز بسیار مهم بوده به نوی که درصورت انتخاب نامناسب حتی میتواند به عدم جدایش فازی و تشکیل غشا منجر شود.