سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود عالم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی فرآیند، دانشگاه صنعتی شریف
مرجان رادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف
زینب داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی فرآیند، دانشگاه صنعتی شریف
محمدجعفر عبدخدایی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه فلزات سنگین از جمله آلایندههای مهم و خطرناکی هستند که غلظت آن ها در محیط زیست با گسترش شهرها و توسعه صنایع رو به افزایش است. مطالعات ترمودینامیکی نقش بسزایی را در درک ماهیت جذب ایذ نفلزات از محلولهای آبی توسط جاذ های بیولوژیک ایفا میکند. در ایذن مطالعه چینه های ترمودینامیکی حبف فلزات سنگین از محلول های آبی بررسی شده است و به منظور پیشبینی و آنذالیز رفتذار فرآینذد جذب ،ایزوترمهای لانگمیر و فریوندلیچ مذورد ارزیذابی قرارگرفتذه انذد . با بهره گذرفتن از پارامترهذای ترمودینامیکی در دماهای مختلف می توان امکان انجام فرایند و خودبخودی یا غیرخودبخذودی بذودن آن را مورد بحث و بررسی قرار داد. بر اساس تغییر علامت تغییرات آنتالپی واکنش که نمایانگر گرماگیر یا گر ماده بودن آن است، می توان پیش بینیهایی را در مورد تغییر میزان جب در اثر کاهش یا افزایش دما انجام داد.