سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مزیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید غیاث – استادیار – دانشکده مهندسی شیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
هادی حجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سلمان خواجه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی ترمودینامیک فرآیند جدایی فازی پلیمرها از مباحث کلیدی در مخلوط های پلیمری به شمار می آید که به علت گستردگی و اهمیت موضوع امکان تحقیق بسیار دارد. فرایند جدایش فازی دو پلیمر با استفاده از معادله کان هیلیارد و فلوری هاگینز شبیه سازی شده است. معادلات مربوطه با استفاده از روش حل تبدیل گسسته کسینوسی با استفاده از نرم افزار MATLAB حل شد. در ابتدا اثر تغییر غلظت های اولیه مختلف با تغییر زمان در فرایند سرد کردن بررسی شد و در مرحله بعدی تاثیر ترکیب درصد در مورفولوژی نهایی مخلوط بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این پژوهش تطابق قابل قبولی با واقعیت های فیزیکی دارد. مدل بدست آمده با اعمال داده های واقعی سیستم های پلیمری، نتایج مطابق با آزمایشاتی مانند پراکندگی نوری و نتایج میکروسکوپ الکترونی را ارائه میدهد.