سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین حسینی مطلق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شهرک پردیس،
مرضیه فرشته – دانشگاه پیام نور شیراز
ساحل عالیشوندی – دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

در این مقاله نانوبلورهای فرومغناطیس از دیدگاه دما مورد بررسی قرارگرفتهاند.به تجربه ثابت شده است که کاهش اندازهی مواد فرومغناطیس و ورود آنها به حوزهی نانومتری هم بردمای کوری و هم بر دمای ذوبشان اثر میگذارد. ما با بررسی مدل-های مختلفی این رفتار غیرعادی مواد فرومغناطیس را با استفاده از یک رهیافت ترمودینامیکی توضیح میدهیم.مدل کاملی که در اینجا مطرح شده است اثر اندازه را بردمای کوری و دمای ذوب نانوبلورهای فرومغناطیس نشان میدهد.علاوه بر تاثیر اندازه ساختارهی هندسی بلورها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با تغییر ساختار هندسی نانو ذرات فرومغناطیس دمای کوری آنها تغییر میکند.این مطالعات برروی نانو بلورهای آهن، کبالت، تریبیم، گادولیم و نیکل صورت گرفته است