سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رهبر رحیمی – استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان- مهندسی شیمی
محمدعلی موسویان – استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران- مهندسی شیمی
فرخنده صدرزاده مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- واحد بین الملل

چکیده:

امروزه ، با توجه به اهمیت بهینه سازی انرژی ، استفاده از فرایندهای جداسازی جایگزین مطرح می باشد.برج های DWC که آن را برج دیوار میانی می خوانیم در این راستا قدرار دارندد . بده ایدن منردور بررسدیترمودینامیکی دو برج خالص سازی او ۳ بوتادین با هدف جایگزینی آن با برج DWC صورت گرفته است. بررسی ترمودینامیکی ارائه شده در این مقاله منحصر به جداسازی آب ازخوراک هیدروکربنی و لدزو توجدهبه فشار بخار پایین ۱و ۲بوتادین در طراحی این برج می باشد . در این بررسی از معادله حالت پنگ رابینسون استفاده گردیده است و برای نشان دادن اهمیت پارامترهدایدوتایی در جداسازی آب از هیدروکربن و همچنین نشان دادن اهمیت ضریب بی مرکزی در تابع آلفا از نوع سوا ، به ترتیب از معادله NRTL و پنگ رابینسون با تابع آلفای تاوو استفاده می گردد.نتایج حاصله نشان می دهد که تابع آلفای پیشنهادی توسط تاوو انطباق کمتری با قانون حالت متناظر سده پارامتری دارد و تغییر ضریب بی مرکزی ، به اندازه تابع آلفای نوع سوا در بهبود نتدایج مدورر نمدی باشدد و همچنین جهت دستیابی به ضریب فراریت مناسب برای آب به منرور جداسازی آن از خوراک هیددروکربن ضروری است پارامتر دوتایی برمبنای تعادل مایع- مایع تنریم گردد .