سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا قویمی – دانشجوی کارشناسیارشد ، دانشگاه گیلان، بخش مهندسی مکانیک
کوروش جواهرده – استادیار، دانشگاه گیلان، بخش مهندسی مکانیک
محمدرضا حسین پور – دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشگاه گیلان، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

مقصود از سیستم سهگانه ۱، یک سیکل مجهز به توربین گاز میباشد که ضمن تولید توان، از بخار بازیافت شده توسط بویلر بازیاب بخار ۲ برای گرمایش و توسط سیستم جذبی ۳ برای سرمایش استفاده می شود. در این مقاله تأثیر مقادیر مختلف دمای ورودی به توربین، نسبت فشار کمپرسور و دمای مبرد خروجی از ژنراتور بر بازده قانون دوم و نرخ هزینههای سیستم، بررسی شده است. در بهینه سازی سیکل که توسط الگوریتم ژنتیک انجام میشود، پس از معرفی متغیرهای طراحی و تعیین توابع هدف، نقاط بهینه که معرف بیشترین بازده و کمترین نرخ هزینهها می باشند، تعیین میشوند وتاثیر هر یک از متغیرهای طراحی بر روی توابع هدف در اشکالی ارائه خواهد شد. نشان داده میشود که افزایش نسبت فشار و دمای ورودی به توربین تأثیر مناسبی بر بازده دارد اما مقدار نرخ هزینهها را افزایش میدهد. درحالیکه افزایش دمای خروجی از ژنراتور سبب کاهش هر دو تابع خواهد شد.