سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه گروهی – موسسه تحقیقات پسته کشوررفسنجان
محمدرضا مهرنژاد –
کریم کمالی –

چکیده:

دراین تحقیق ترجیح میزبانی کفشدوزک یازده نقطه ای Coccinella undecimpunctata aegyptica به دو شکارپسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae افت کلیدی پسته کاری های ایران و شته سیاه یونجهAphis craccivora شته غالب علفهای هرز درباغهای پسته رفسنجان مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد این کفشدوزک درزمانی که دردوره لاروی روی شته سیاه یونجه پرورش یابد شته را بطور معنی دار به پسیل معمولی پسته ترجیح میدهد ولی درشرایطی که درمرحله لاروی ازپسیل تغذیه کرده باشد بین پسیل و شته ترجیح غذایی آن معنی دار نیست باتوجه به مطالعات انجام گرفته ونتایج تحقیق حاضر استفاده ازکفشدوزک ۱۱نقطه ای همراه با سایرعوامل کنترل بیولوژیک آفت پسیل معمولی پسته درچارچوب یک برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات و به منظور کاهش جمعیت این آفت به ویژه درفصول بهار و پاییز قابل توصیه است.