سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گودرز حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم ک
محمدرضا کاوسی – اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شعبان شتایی جویباری – اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی افشاری – اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ابریشم باف ناجور (L.) (Lymantria dispar) یکی از مهم ترین آفات درختان جنگلی در سراسر دنیا می باشد. خسارت ناشی از تغذیه لارو ابریش م باف ناجور به مختل شدن فعالیت گیاه و خزان زودرس منجر میگردد. همچنین تهدید جدی برای تنوع زیستی، سلامت انسان، زیبایی منظر، اکولوژی اکوسیستم، باغات و پار ک های جنگلی به شمار می رود. این حشره چندخوار می باشد ولی در موقع تغذیه، درختان پهن برگ را بر سوزنی برگ ترجیح میدهد. لارو این حشره در موقع تغذیه، بلوط و صنوبر را بر سایر گونه ها ترجیح می دهد و گونه های کا ج ، زبا ن گنجشک (ون)، چنار، سیاه اخته و درخت لاله مورد تغذیه قرار نمی گیرند. این تحقیق با هدف بررسی ترجیح میزبانی ابریشم باف ناجور در سا ل ۱۳۸۷ در پارک جنگلی دلند گرگان انجام شد. با آمار برداری صد درصد و برداشت های زمینی به صورت زیگزاگ به وسیله GPS با پ لی گون های به عرض ۲۰ متر و با آزیموت مشخص، اقدام به تعیین مشخصات درختان آفت زده در سطح پارک(۶۰۸ هکتار) گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان تغذیه از گونه های درختی موجود در منطقه مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین مشخص گردید میزبان اصلی ابریشم باف ناجور درخت انجیلی می باشد و کمترین میزان تغذیه از گونه زربین صورت گرفته بود.